Voyage on the Planet
Voyage on the Planet

Lasso Plant X

12 edtions.

year/
2023

exhibition/
ONE ART TAIPEI, Hotel Metropolitan Premier Taipei, Taipei, Taiwan, 2023